Praktisk Information

Hvad er Linedance

Linedance kan kort beskrives således:
* Linedance er en danseform, der oprindeligt var udbredt under Country & Western stilen. I dag danses der ofte til al slags musik, både pop, rock og country
* Vi danser ikke parvis, men på lange rækker
* Linedance indøves trin for trin. Først når danserne føler sig klar, sættes tempoet i vejret, og mange sekvenser afsluttes med kvarte eller halve drejninger og trinene gentages i en ny retning
* Linedance kræver ikke forudgående færdigheder eller kendskab
* Linedance er for alle, uanset alder
* Vi får pulsen op
* Sjov motion

Vi glæder os til at se dig 😀
🤩

Pris

Medlemskontingent  125 kr.

Danseafgift. Efterårssæson + Forårssæson 650 kr.  

Rabat ved betaling af HELE sæsonen inden 15-09-23 -125 kr. 

Passiv-Medlemsskab 125 kr. pr. person

Persondataforordning / Privatlivspolitik

Persondataforordningen / Privatlivspolitik for SNIF-Linedance, 5792 Årslev.

SNIF-Linedance’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatpolitik, der kort oplyser,
hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige.

SNIF-Linedance er dataansvarlig, og vi sikrer, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktperson: Tina Krogh Sørensen
Adresse: Hundstrupvej 25, Krarup, 5750 Ringe
CVR: 34 65 25 46
Telefonnr.: 51 27 43 28
Mail: tina_krogh@yahoo.com
Website: snif-linedance.dk

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:
1)Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, samt foto fra opvisninger.

2) Oplysninger om instruktører:Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt foto fra opvisninger.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
CPR-nummer.
Vi har ikke medlemmer under 15 år, derfor ikke notat vedr. børneattest.

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne direkte fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
Idrættens hovedorganisationer (DGI) f.eks. i forbindelse med kursusdeltagelse.

Side 1 af 4
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesse-
afvejningsreglen)
At et er nødvendigt at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav, herunder Folkeoplysningsloven
Levering af varer og ydelser, du har bestilt – f.eks. opvisningstøj
Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på instruktører og ledere:
Håndtering af instruktørernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetancer, herunder kurser
Opfyldelse af lovkrav
Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdopstillinger mv.
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold
til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der viser en konkret aktivitet eller situation
i foreningen

2 af 4


Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om
ledere og instruktører til disse, for at ledere og instruktører kan modtage information og
aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger
også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger
om forældrene
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end
samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Vi indsamler ikke personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier).

Videregivelse af dine personoplysninger.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og instruktører i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller instruktør, eller som lønnet instruktør.
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op
til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

3 af 4
Ulønnede ledere og instruktører:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrativer hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i
op til 3 år efter dit virke er ophørt.
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og instruktører til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler person-
oplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktperson finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine person-oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Revidering af Privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne Privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i Privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitikken er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og DGI.

Senest revideret 28.04.2021.

4 af 4